ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για την κατ‘οίκον επίσκεψη;
Αφηγηθείτε στην ή στον πραγματογνώμονα, ποιους περιο-ρισμούς και προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσετε κατά τη φροντίδα. Έτσι αυτοί μπορούν να σχηματίσουν πλήρη εικό-να της κατάστασης σχετικά με την ανάγκη φροντίδας σας.

  • Έχετε διαθέσιμες για τους πραγματογνώμονες τυχόν υπάρχουσες εκθέσεις του οικογενειακού σας γιατρού, ειδικών γιατρών ή τις ιατρικές γνωματεύσεις μετά από τυχόν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
  • Έχετε διαθέσιμα τα τρέχοντα φάρμακα, τα οποία λαμβά- νετε προς το παρόν.
  • Τηρήστε κατά το δυνατόν ένα ημερολόγιο φροντίδας για μια ή δυο εβδομάδες. Με αυτό μπορείτε να διαπιστώσετε, ποιες ενέργειες πρέπει να εκτελείτε καθημερινά και σε ποια χρονικά πλαίσια.
  • Αν παρέχεται φροντίδα στο σπίτι από ειδικούς φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας, έχετε επίσης διαθέσιμη την τεκμηρίωση φροντίδας (ημερολόγιο).
  • Παρακαλέστε ένα πρόσωπο, το οποίο σας παρέχει τη φροντίδα ή γνωρίζει την κατάστασή σας, να είναι παρόν κατά την επίσκεψη κατ‘οίκον.
  • Αν έχετε λάβει από την ιατρική υπηρεσία ή από τον ασφαλιστικό σας φορέα παροχής φροντίδας ερωτημα-
    τολόγια, παρακαλούμε να τα συμπληρώσετε, αν είναι δυνατόν εκ των προτέρων.
  • Σε περίπτωση που έχετε νομικό παραστάτη, παρακαλούμε να τον πληροφορήσετε για την επίσκεψή μας κατ‘οίκον.

Έχετε καταθέσει στον ασφαλιστικό φορέα σας αίτηση πα-ροχών από την ασφάλεια παροχής φροντίδας. Για αυτόν το λόγο ο ασφαλιστικός φορέας σας έχει αναθέσει στην ιατρική υπηρεσία της ασφάλειας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (MDK) τη σύνταξη γνωμάτευσης. Η υπηρε- σία MDK είναι η ανεξάρτητη υπηρεσία συμβουλευτικής και αξιολόγησης, η οποία υποστηρίζει τους νόμιμους φορείς ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας σε ιατρικά ζητήματα και σε ζητήματα παροχής φροντίδας.

Που λαμβάνει χώρα η πραγματογνωμοσύνη;

Για την αξιολόγηση θα έρθει μια ή ένας πραγματογνώμων
της ιατρικής υπηρεσίας της ασφάλειας ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης (MDK) στο σπίτι σας καθώς και στον οίκο
ευγηρίας ή φροντίδας, αν βρίσκεστε εκεί. Η υπηρεσία MDK
σας προτείνει εγγράφως ή τηλεφωνικά ένα ραντεβού για
την επίσκεψη κατ’ οίκον. Οι πραγματογνώμονες διαπιστώ-
νουν την ανάγκη βοήθειας σας και εξετάζουν επίσης, αν
είναι δυνατόν, να βελτιωθεί η κατάσταση σας, π.χ. μέσω
μιας φαρμακευτικής αποκατάστασης.

Πώς εξελίσσεται η πραγματογνωμοσύνη;

Η ή ο πραγματογνώμων της υπηρεσίας MDK είναι είτε
ειδικά καταρτισμένο προσωπικό φροντίδας ή γιατρός.
Θα σας επισκευτεί, ώστε να αποκτήσει πλήρη εικόνα
της προσωπικής σας κατάστασης σχετικά με την ανάγκη
παροχής φροντίδας. Για αυτόν το λόγο ενημερώστε τους
πραγματογνώμονες σχετικά με το ποιους περιορισμούς και
προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσετε κατά τη φροντίδα.
Παρακαλέστε ένα έμπιστο πρόσωπο να είναι παρόν κατά
την διάρκεια της επίσκεψης κατ‘ οίκον. Έτσι η ή ο πραγ-
ματογνώμων μπορεί να σχηματίσει πλήρη εικόνα της κατά-
στασής σας. Η επίσκεψη κατ’ οίκον μπορεί να διαρκέσει ως
και μια ώρα.

Τι πρέπει να προσέχετε κατά την πραγματογνωμο- σύνη σχετικά με άτομα με άνοια;

Κατά την κατ‘ οίκον επίσκεψη η ή ο πραγματογνώμων
απευθύνεται αρχικά στο πρόσωπο που χρειάζεται φροντί-
δα, ακόμη και αν τα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα λόγω της
άνοιας. Οι πληροφορίες όμως δεν λαμβάνονται χωρίς έλεγ-
χο από τους πραγματογνώμονες, αλλ ά διασταυρώνονται
επίσης με τους παρόντες συγγενείς.

Τι συμβαίνει μετά την πραγματογνωμοσύνη;

Η ιατρική υπηρεσία συντάσσει τα αποτελέσματα της
επίσκεψης κατ‘ οίκον σε γνωμάτευση. Με αυτή τη βάση
αποφασίζει ο ασφαλιστικός φορέας παροχής φροντίδας,
σε ποιο επίπεδο φροντίδας υπάγεσθε, και σας ενημερώνει
σχετικά με την διαβάθμιση. Θα λάβετε μια ειδοποίηση
σχετικά με το επίπεδο φροντίδας μαζί με την σύσταση για
αποκατάσταση. Η αποκατάσταση μπορεί να σας υποστη-
ρίξει στην αντιμετώπιση της καθημερινής σας ζωής. Αν
επιθυμείτε ο ασφαλιστικός σας φορέας παροχής φροντίδας
θα σας αποστείλει επίσης ένα αντίγραφο της πραγματο-
γνωμοσύνης της υπηρεσίας MDK.

Τι συμβαίνει αν δεν συμφωνείτε με την απόφαση του ασφαλιστικού σας φορέα;

Αν έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την κατάταξη στο συγκε-
κριμένο επίπεδο φροντίδας, μπορείτε εντός ενός μηνός
μετά την λήψη της ειδοποίησης να υποβάλετε ένσταση
στον ασφαλιστικό σας φορέα φροντίδας.

Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Οι πραγματογνώμονες λαμβάνουν υπόψη τους για την κατάταξη σε επίπεδο φροντίδας την ανάγκη βοήθειας στις ακόλουθες οικιακές δραστηριότητες και δραστηριότητες φροντίδας, οι οποίες έχουν καθοριστεί από τον νόμο. Ωστό- σο το επίπεδο φροντίδας δεν ρυθμίζεται σύμφωνα με τη σοβαρότητα της ασθένειάς σας.

ΒΑΣΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Φροντίδα σώματος: Πλύσιμο, ντους, μπάνιο, χτένισμα, φροντίδα δοντιών, ξύρισμα, κένωση του εντέρου και
της ουροδόχου κύστης Διατροφή:Προετοιμασία και λήψη της τροφής σε μορφή κατάλληλη για το στόμα

Κινητικότητα:Σήκωμα και ξάπλωμα, αλλαγή θέσης σε κατάκλιση, ντύσιμο και γδύσιμο, περπάτημα, όρθια
στάση, ανάβαση σκαλιών, έξοδος από την οικία και επιστροφή σε αυτή

ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ψώνια, μαγείρεμα, καθαρισμός της οικίας, πλύσιμο των πιάτων, αλλ αγή και πλύσιμο των εσωρούχων και των
ενδυμάτων, θέρμανση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ανάλογα με το επίπεδο φροντίδας διαφέρει το ύψος των παροχών από την ασφάλεια φροντίδας. Ποιο επίπεδο φροντίδας ισχύει για κάποιον που χρήζει φροντίδας, εξαρ- τάται από τον βαθμό της απαιτούμενης βοήθειας. Σχετικά γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ της βασικής φροντίδας (σωματική φροντίδα, διατροφή και κινητικότητα) και της οικιακής φροντίδας.

Επίπεδο φροντίδας Ι: αυξημένη ανάγκη φροντίδας Υφίσταται, όταν κατά μέσο όρο υπάρχει ανάγκη βοήθει- ας τουλάχιστον 90 λεπτά ανά ημέρα. Από αυτά πρέπει να αντιστοιχούν περισσότερα από 45 λεπτά στη βασική φροντίδα. Προϋπόθεση είναι αυτή η βοήθεια να είναι απαραίτητη τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Προσθε- τα πρέπει να είναι απαραίτητη περισσότερες φορές την εβδομάδα υποστήριξη στο νοικοκυριό.

Επίπεδο φροντίδας ΙΙ: σοβαρή ανάγκη φροντίδας Υφίσταται, όταν κατά μέσο όρο υπάρχει ανάγκη βοήθει-
ας τουλάχιστον 3 ώρες ανά ημέρα. Από αυτές πρέπει να εκπίπτουν τουλάχιστον 2 ώρες στη βασική φροντίδα. Προυπόθεση είναι, αυτή η βοήθεια να είναι απαραίτητη τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα. Προσθετα πρέπει να είναι απαραίτητη περισσότερες φορές την εβδομάδα υποστήριξη στο νοικοκυριό.

Επίπεδο φροντίδας ΙΙΙ: ύψιστη ανάγκη φροντίδας Υφίσταται, όταν η ανάγκη βοήθειας είναι τόσο μεγάλη,
ώστε να υπάρχει όλο το εικοσιτετράωρο, δηλαδή επίσης τη νύχτα. Κατά μέσο όρο πρέπει να υφίσταται ανάγκη βοήθειας με χρονική απαίτηση τουλάχιστον πέντε ωρών ανά ημέρα. Από αυτές πρέπει να εκπίπτουν τουλά- χιστον τέσσερεις ώρες στη βασική φροντίδα. Προσθετα πρέπει να είναι απαραίτητη περισσότερες φορές την εβδομάδα υποστήριξη στο νοικοκυριό. Παροχές συνοδείας σε περίπτωση άνοιας Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενός επιπέδου φροντίδας η υπηρεσία MDK εξετάζει προπάντων σε άτομα με άνοια, αν παράλλ ηλα με τη φροντίδα και τη βοήθεια στο νοικοκυριό είναι απαραίτητη η παροχή ιδιαίτερου συνοδού. Σε περί-
πτωση που ναι, μπορείτε να λάβετε πρόσθετες παροχές από την ασφάλεια παροχής φροντίδας.